ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಧಾರವಾಡ
ದೀನದಯಾಳ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ (ರಾ.ನ.ಜೀ.ಅಭಿಯಾನ) ಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ 2016
**********