ನೇಮಕಾತಿಗಳು

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ - ಅಡುಗೆಯವರು/ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಲಿಂಕ್
ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1:3 ಅಡುಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1:3 ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
--
ಅಡುಗೆಯವರ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ 1:1 ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ (1:1 ಆಡುಗೆಯವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ )
ಆಡುಗೆಯವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 1:1 ಪಟ್ಟಿ
ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ (1:1 ಆಡುಗೆಸಹಾಯಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ )
ಆಡುಗೆಸಹಾಯಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 1:1 ಪಟ್ಟಿ
--
ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ (ಆಡುಗೆಯವರ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ )
ಆಡುಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಆಡುಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 10% ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 10% ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಕಾವಲುಗಾರ/ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಲಿಂಕ್
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1:3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ( ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ )
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1:3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ( ಕಾವಲುಗಾರ)
--
1:1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ ( ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ )
1:1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ( ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ )
1:1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ (ಕಾವಾಲುಗಾರ)
1:1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ (ಕಾವಾಲುಗಾರ)
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರರ 1:1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
--
ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ (ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರ)
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 10% ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ
ಕಾವಲುಗಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಕಾವಲುಗಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 10% ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ