ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಾರ್ಧಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ
ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ 10 ಕಿ.ಮೀ (ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ)
ದಿನಾಂಕ : 21-12-2014, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ : 7.00 ಘಂಟೆಗೆ
ಸ್ಥಳ : ಕಲಾಭವನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ 3 ಕಿ.ಮೀ (16 ವರ್ಷ ಒಳಪಟ್ಟ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕಿಯರು)
ದಿನಾಂಕ : 21-12-2014, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ : 8.00 ಘಂಟೆಗೆ
ಸ್ಥಳ : ಕಲಾಭವನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
 
 
ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ© ೨೦೧೪ - ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಧಾರವಾಡ
ವೆಬ್ ಪುಟಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರು: ಧಾರವಾಡ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗಳು.